Protectia datelor cu caracter personal

Nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal

    Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, ale Regulamentului UE nr. 679/2016 (Regulamentul General pentru Protectia Datelor) si ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice, Premium Food Concept are obligatia de a administra datele personale pe care ni le furnizati în conditii de siguranta si numai în scopurile specificate mai jos.

    Acceptul dumneavoastra privind utilizarea datelor cu caracter personal de catre Societatea Premium Food Concept poate fi revocat oricând, revocarea producând efecte numai pentru viitor.
Informatiile înregistrate sunt destinate utilizarii de catre Premium Food Concept si sunt comunicate numai în vederea îndeplinirii obligatiilor legale/fiscale/contractuale ce revin Societatii.

    Datele cu caracter personal comunicate nu vor fi dezvaluite tertilor în vederea transmiterii de catre acestia de oferte, mesaje publicitare sau reclame. Datele dumneavoastra nu vor fi transferate în afara teritoriului României. Prelucrarea datelor cu caracter personal solicitate este necesara în vederea înregistrarii comenzilor si livrarii comenzilor, respectiv emiterii facturilor pe numele dvs., iar refuzul furnizarii acestor date ne poate pune în imposibilitatea de a înregistra comanda dvs, de a va livra produsele si de a va emite facturile.

    În legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal si în baza conditiilor specificate de legea nr. 677/2001 si în Regulamentul privind protectia datelor la nivel European 679/2016, va puteti exercita oricare dintre urmatoarele drepturi:

  • dreptul de acces la datele personale care va privesc;
  • dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci când datele sunt inexacte sau incomplete;
  • dreptul de a solicita stergerea datelor în anumite circumstante (de ex. când datele personale nu mai sunt necesare scopurilor mentionate mai sus);
  • dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii în anumite circumstante;
  • dreptul de a depune o plângere la noi, instantei de judecata si/sau la autoritatea competenta privind protectia datelor;
  • dreptul de a va opune prelucrarii;
  • dreptul de a va retrage consimtamântul, în orice moment, pentru prelucrarea datelor personale la care ati consimtit anterior.

   Începând cu data intrarii in vigoare a Regulamentului UE 679/2016, respectiv din data de 25 mai 2018, veti beneficia si va veti putea exrcita suplimentar:

  • dreptul de a fi uitat, în sensul adresarii unei solicitari catre Premium Food Concept pentru stergerea evidentelor datelor personale din mediul on-line;
  • dreptul la portabilitatea datelor, în sensul transferului datelor dumneavoastra personale catre un alt operator de date personale desemnat de dumneavoastra;
  • dreptul de a fi notificat în caz de încalcari privind securitatea datelor de catre operator.

    Pentru exercitarea acestor drepturi si pentru orice întrebari suplimentare cu privire la aceasta nota de informare sau în legatura cu utilizarea Societatii a datelor personale, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la sediul societatii situat în Bucuresti, Sos. Pantelimon nr. 254, bl.55, sc.A, et.5, ap.24, sector 2.